Ład korporacyjny

Centrum Technologii Mobilnych Mobiltek sp. z.o.o. (dalej: Spółka) informuje, iż stosuje wydane przez Komisję Nadzoru Finansowego Zasady ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych (dalej: ZŁK) w całości, z poniższymi zastrzeżeniami.

Na wstępie należy zwrócić uwagę na następujące fakty charakteryzujące działalność Spółki jako Małej Instytucji Płatniczej:

  • Hybrydowy charakter działalności spółki, rola Instytucji Płatniczej tylko uzupełnia podstawową działalność Spółki.
  • Przychody z działalności jako Mała Instytucja Płatnicza w 2022 r. stanowiły ok 1% całkowitych przychodów Spółki.
  • Forma prawna Spółki przy liczbie udziałowców wynoszącej 2 osoby oraz kapitale zakładowym nie wymaga działania organu nadzoru.

Biorąc po uwagę powyższe informujemy, że następujące zasady są stosowane przez Spółkę co do istoty, z uwzględnieniem zasady proporcjonalności, tj., Spółka stosuje je w zakresie proporcjonalny do skali i charakteru działalności:

  1. W zakresie §9 ust 5 oraz §10 ZŁK następuje łączenie funkcji właścicielskich i zarządczych z uwagi na skalę działalności Spółki,, jak również z uwagi płaską i przejrzystą strukturę organizacyjną Spółki,
  2. W zakresie § 13 ust. 1 ZŁK organ zarządzający instytucji nadzorowanej nie ma charakteru kolegialnego z uwagi na skalę działalności Spółki, która nie wymaga zarządzania w wielu obszarach działalności, jak również z uwagi na hybrydowy i specjalistyczny charakter działalności Spółki,
  3. W zakresie § 15 ZŁK w Spółce działa wyłącznie Prezes Zarządu który odpowiada za ogół czynności zarządczych w Spółce,
  4. W zakresie Rozdziału 4 ZŁK i innych postanowień ZŁK wymagających raportowania czy kontaktów z organem nadzorczym– z uwagi na formę prawną Spółki, jej kapitał oraz niewielka liczbę udziałowców a także z uwagi na skalę działalności Spółki odstąpiono od funkcjonowania organu nadzoru,
  5. W zakresie § 28 ZŁK – ze względu na liczbę zatrudnionych Spółka nie przyjęła regulaminu wynagradzania. Stosowane przez Spółkę zasady wynagradzania nie są uregulowane w formie w formie odrębnego dokumentu, niemniej jednak Spółka przestrzega wszelkich przepisów prawa pracy w zakresie ustalania wynagrodzenia pracowników a polityka wynagradzania członków organów Spółki spełnia wymogi przejrzystości.

Copyright © Mobiltek - All rights reserved