Przestrzeń na komunikację z akcjonariuszami

Centrum Technologii Mobilnych Mobiltek S.A.

z siedzibą w Krakowie ul. Józefińska 2, 30-529 Kraków, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieście, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000265333, o kapitale zakładowym w wysokości 212 842,20 zł (w całości wpłaconym), NIP 675-12-79-514.

Dematerializacja akcji

W skutek wejścia w życie ustawy dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) najpóźniej do 31.12.2020 r. należy złożyć w spółce wszystkie papierowe dokumenty własności akcji aby mogły być przekształcone w formę elektroniczną. Moc obowiązująca dokumentów akcji wydanych przez spółkę wygasa z mocy prawa z dniem 1 stycznia 2021 r.” 

Złożenie dokumentów akcji w spółce odbywa się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi.

Więcej informacji w sprawie dematerializacji akcji można uzyskać pod adresem e-mail [email protected].

Bieżące komunikaty

 • Kraków, 30.09.2020 r.

  Centrum Technologii Mobilnych Mobiltek S.A. z siedzibą w Krakowie wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 265333, NIP: 6751279514 (dalej jako: „Spółka”), na podstawie art.16 ust. 1 Ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.z 2019 poz. 1798 ze zm.; dalej jako: „Ustawa”), niniejszym

  wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia w siedzibie Spółki posiadanych dokumentów akcji Spółki.

  Wezwanie związane jest z obowiązkową dematerializacją akcji wprowadzoną Ustawą.  Zgodnie z przepisem art.15 ust.1 Ustawy, moc obowiązująca dokumentów akcji wygaśnie z mocy prawa dnia 1 marca 2021 r. Od tego dnia, jedyną możliwością na wykonywanie praw z akcji, w tym na zbycie akcji, będzie wpis w rejestrze akcjonariuszy prowadzonym przez podmiot wybrany w drodze uchwały walnego zgromadzenia.

  Jednocześnie Spółka informuje, że dokonała indywidualnego wezwania akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji w Spółce w sposób właściwy dla zwoływania walnego zgromadzenia.

  Maciej Langman
  Prezes Zarządu
  Informacja o wezwaniu do złożenia dokumentów akcji
 • Kraków, 20.10.2020 r.

  Centrum Technologii Mobilnych Mobiltek S.A. z siedzibą w Krakowie wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 265333, NIP: 6751279514 (dalej jako: „Spółka”), na podstawie art.16 ust. 1 Ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.z 2019 poz. 1798 ze zm.; dalej jako: „Ustawa”), niniejszym

  wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia w siedzibie Spółki posiadanych dokumentów akcji Spółki.

  Wezwanie związane jest z obowiązkową dematerializacją akcji wprowadzoną Ustawą.  Zgodnie z przepisem art.15 ust.1 Ustawy, moc obowiązująca dokumentów akcji wygaśnie z mocy prawa dnia 1 marca 2021 r. Od tego dnia, jedyną możliwością na wykonywanie praw z akcji, w tym na zbycie akcji, będzie wpis w rejestrze akcjonariuszy prowadzonym przez podmiot wybrany w drodze uchwały walnego zgromadzenia.

  Jednocześnie Spółka informuje, że dokonała indywidualnego wezwania akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji w Spółce w sposób właściwy dla zwoływania walnego zgromadzenia.

  Maciej Langman
  Prezes Zarządu
  Informacja o wezwaniu do złożenia dokumentów akcji
 • Kraków, 12.11.2020 r.

  Centrum Technologii Mobilnych Mobiltek S.A. z siedzibą w Krakowie wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 265333, NIP: 6751279514 (dalej jako: „Spółka”), na podstawie art.16 ust. 1 Ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.z 2019 poz. 1798 ze zm.; dalej jako: „Ustawa”), niniejszym

  wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia w siedzibie Spółki posiadanych dokumentów akcji Spółki.

  Wezwanie związane jest z obowiązkową dematerializacją akcji wprowadzoną Ustawą.  Zgodnie z przepisem art.15 ust.1 Ustawy, moc obowiązująca dokumentów akcji wygaśnie z mocy prawa dnia 1 marca 2021 r. Od tego dnia, jedyną możliwością na wykonywanie praw z akcji, w tym na zbycie akcji, będzie wpis w rejestrze akcjonariuszy prowadzonym przez podmiot wybrany w drodze uchwały walnego zgromadzenia.

  Jednocześnie Spółka informuje, że dokonała indywidualnego wezwania akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji w Spółce w sposób właściwy dla zwoływania walnego zgromadzenia.

  Maciej Langman
  Prezes Zarządu
  Informacja o wezwaniu do złożenia dokumentów akcji
 • Kraków, 03.12.2020 r.

  Centrum Technologii Mobilnych Mobiltek S.A. z siedzibą w Krakowie wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 265333, NIP: 6751279514 (dalej jako: „Spółka”), na podstawie art.16 ust. 1 Ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.z 2019 poz. 1798 ze zm.; dalej jako: „Ustawa”), niniejszym

  wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia w siedzibie Spółki posiadanych dokumentów akcji Spółki.

  Wezwanie związane jest z obowiązkową dematerializacją akcji wprowadzoną Ustawą.  Zgodnie z przepisem art.15 ust.1 Ustawy, moc obowiązująca dokumentów akcji wygaśnie z mocy prawa dnia 1 marca 2021 r. Od tego dnia, jedyną możliwością na wykonywanie praw z akcji, w tym na zbycie akcji, będzie wpis w rejestrze akcjonariuszy prowadzonym przez podmiot wybrany w drodze uchwały walnego zgromadzenia.

  Jednocześnie Spółka informuje, że dokonała indywidualnego wezwania akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji w Spółce w sposób właściwy dla zwoływania walnego zgromadzenia.

  Maciej Langman
  Prezes Zarządu
  Informacja o wezwaniu do złożenia dokumentów akcji
 • Kraków, 31.12.2020 r.

  Centrum Technologii Mobilnych Mobiltek S.A. z siedzibą w Krakowie wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 265333, NIP: 6751279514 (dalej jako: „Spółka”), na podstawie art.16 ust. 1 Ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.z 2019 poz. 1798 ze zm.; dalej jako: „Ustawa”), niniejszym

  wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia w siedzibie Spółki posiadanych dokumentów akcji Spółki.

  Wezwanie związane jest z obowiązkową dematerializacją akcji wprowadzoną Ustawą.  Zgodnie z przepisem art.15 ust.1 Ustawy, moc obowiązująca dokumentów akcji wygaśnie z mocy prawa dnia 1 marca 2021 r. Od tego dnia, jedyną możliwością na wykonywanie praw z akcji, w tym na zbycie akcji, będzie wpis w rejestrze akcjonariuszy prowadzonym przez podmiot wybrany w drodze uchwały walnego zgromadzenia.

  Jednocześnie Spółka informuje, że dokonała indywidualnego wezwania akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji w Spółce w sposób właściwy dla zwoływania walnego zgromadzenia.

  Maciej Langman
  Prezes Zarządu
  Informacja o wezwaniu do złożenia dokumentów akcji

Copyright © Mobiltek - All rights reserved