Przestrzeń na komunikację z akcjonariuszami

Centrum Technologii Mobilnych Mobiltek S.A.

z siedzibą w Krakowie ul. Józefińska 2, 30-529 Kraków, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieście, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000265333, o kapitale zakładowym w wysokości 933 168,60 zł (w całości wpłaconym), NIP 675-12-79-514.

Dematerializacja akcji

W skutek wejścia w życie ustawy dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) najpóźniej do 31.12.2020 r. należy złożyć w spółce wszystkie papierowe dokumenty własności akcji aby mogły być przekształcone w formę elektroniczną. Moc obowiązująca dokumentów akcji wydanych przez spółkę wygasa z mocy prawa z dniem 1 stycznia 2021 r.” 

Złożenie dokumentów akcji w spółce odbywa się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi.

Więcej informacji w sprawie dematerializacji akcji można uzyskać pod adresem e-mail [email protected].

Bieżące komunikaty

Copyright © Mobiltek - All rights reserved