Polityka prywatności

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Technologii Mobilnych MOBILTEK sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie ul. Józefińska 2, 30-529 Kraków, NIP: 675-12-79-514. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane:

  • w celach kontaktów w związku z współpracą administratora z Pani/Pana jednostką organizacyjną, dla której Pani/Pan świadczy pracę/ usługi (np. wykonanie umowy łączącej administratora z taką jednostką, w treści której Pani/Pana osoba jest wskazana jako reprezentant lub osoba do kontaktu) co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem;
  • w celu wykonania zawartej z Panią/ Panem umowy, w celach archiwalnych, dowodowych dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem, w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem, w celach statystycznych (art. 89 ust. 1 – 4 RODO); w celach podatkowych i rachunkowych (na podstawie wiążących nas przepisów prawa m.in. jako podatnika, czy płatnika);
  • w celach archiwizacyjnych oraz zapewnienia rozliczalności (na podstawie wiążących nas przepisów prawa). Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do umożliwienia kontaktów czy wykonania zawartej z Panią/ Panem umowy.

W każdym przypadku podawania nam przez Panią/ Pana takich danych te z nich, których podanie jest obligatoryjne zostaną wyraźnie wskazane. W braku ich podania nie będziemy mogli zawrzeć z Panią/ Panem umowy czy jej wykonać/ zrealizować obowiązków z niej wynikających. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane następującym kategoriom podmiotów: podwykonawcy czyli podmioty, z których korzystamy przy ich przetwarzaniu np. księgowi, prawnicy, firmy świadczące usługi informatyczne, firmy kurierskie czy pocztowe, podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa. Pani/Pana dane osobowe przechowujemy: do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń wynikających z przedmiotowej współpracy, do czasu wygaśnięcia obowiązków nałożonych na nas przez przepisy prawa, w tym rachunkowe czy podatkowe. Pani/ Pana dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w tym profilowaniu. Przysługują Pani/Panu: prawo dostępu do danych oraz otrzymywania ich kopii, prawo do sprostowania (poprawiania) danych, prawo do żądania usunięcia danych, prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych. Jeżeli uważa Pani/Pan, że dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego.

Mobiltek stosuje na stronach służących obsłudze płatności np. za pomocą DCB mechanizm tzw. cookies tj. plików tekstowych przechowywanych na urządzeniu użytkownika (telefonu o konkretnym nr MSISDN). Mechanizm cookies nie ma na celu pozyskiwania jakichkolwiek informacji o indywidualnych użytkownikach - stosowany jest w celu zachowania parametrów nawigacyjnych użytkownika w postaci jego nr MSISDN zgodnie z obowiązującymi w sieci www standardami umożliwiając automatyczne wypełnienie danym tj .nr MSISDN formularza podczas kolejnych wizyt na w/w stronach. Użytkownik może usunąć pliki cookies lub zmienić ich ustawienia w przeglądarce internetowej swojego urządzenia. Usunięcie lub zmiana ustawień plików cookies w przeglądarce może się wiązać z utrudnieniami w korzystaniu z usług Mobiltek.

Copyright © Mobiltek - All rights reserved