Klauzula informacyjna

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych dla osób składających reklamacje za pośrednictwem strony www.mobiltek.pl

Mając na uwadze m.in. przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - dalej „RODO”, niniejszym potwierdzamy, że przetwarzamy Twoje dane osobowe przekazując Ci poniższe informacje.

1.  Administrator danych osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych jest Centrum Technologii Mobilnych MOBILTEK sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie ul. Józefińska 2, 30-529 Kraków, NIP: 675-12-79-514 („Mobiltek” lub „Administrator”).

2. Cel i podstawa przetwarzania

Twoje dane osobowe będą przetwarzane:

 • w celu zawarcia rozpatrzenia Twojej reklamacji – na podstawie Twojej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
 • w celach archiwalnych, dowodowych dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 • w celach statystycznych (art. 89 ust. 1 – 4 RODO);
 • w celach podatkowych i rachunkowych (na podstawie wiążących nas przepisów prawa m.in. jako podatnika, czy płatnika);
 • w celach archiwizacyjnych oraz zapewnienia rozliczalności (na podstawie wiążących nas przepisów prawa). 

3. Kategorie Twoich danych, które są przez nas przetwarzane.

Dane, które nam podałeś/aś w formularzach rejestracyjnych naszych systemów oraz, jakie nasze systemy zebrały w trakcie Twoich wizyt na naszej stronie www.

4. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych

Podanie danych jest dobrowolne ale dane oznaczone jako obligatoryjne w odpowiednich formularzach rejestracyjnych są niezbędne dla możliwości rozpatrzenia reklamacji. Brak ich podania uniemożliwia zatem rozpoznanie Twojej reklamacji.

5. Odbiorcy danych

Informujemy, że Twoje dane osobowe mogą być udostępniane następującym kategoriom podmiotów:

 • Podwykonawcy czyli podmioty, z których korzystamy przy ich przetwarzaniu np. księgowi, prawnicy, firmy świadczące usługi informatyczne, firmy kurierskie czy pocztowe, operatorzy telekomunikacyjni.

6. Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych

Nie przekazujemy Twoich danych do państw trzecich ani do organizacji międzynarodowych z wyłączeniem przetwarzania ich na terytorium USA przez: CloudFlare  – jako serwer proxy w celu zabezpieczenie serwisu przez atakami przestępców (https://www.cloudflare.com/gdpr/introduction/).

Ze względu na korzystanie z usług CloudFlare, który korzysta z serwerów znajdujących się poza Unią Europejską, może dochodzić do przekazania Twoich danych osobowych (adres IP jako metadana) do państwa trzeciego - USA. Dane te są jednak odpowiednio zabezpieczone. CloudFlare,  gwarantuje odpowiedni poziom ochrony i bezpieczeństwa danych osobowych zgodny z RODO a z jego usług korzysta wiele podmiotów z UE.   Więcej na ten temat znajdziesz w https://www.cloudflare.com/gdpr/introduction/

7. Okres przechowywania danych

Twoje dane osobowe przechowujemy przez czas obowiązywania zawartej z Tobą umowy, a także po jej zakończeniu:

 • do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń;
 • do czasu wygaśnięcia obowiązków nałożonych na nas przez przepisy prawa, w tym rachunkowe czy podatkowe;
 • w celach statystycznych, archiwizacyjnych czy zapewnienia rozliczalności przez czas trwania obowiązków nałożonych na nas przez przepisy prawa, w tym udokumentowania spełnienia wymagań prawnych i umożliwienia kontroli ich spełniania przez organy publiczne.

8. Twoje prawa

Przysługują Ci wszystkie prawa gwarantowane przepisami RODO, w tym:

 • Prawo dostępu do Twoich danych oraz otrzymywania ich kopii,
 • Prawo do sprostowania (poprawiania) Twoich danych,
 • Prawo do żądania usunięcia Twoich danych,
 • Prawo do żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych – masz prawo żądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie Twoich danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Tobą działań, jeżeli Twoim zdaniem posiadamy nieprawidłowe dane albo przetwarzamy je bezpodstawnie;
 • Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych:
 • Prawo do przenoszenia Twoich danych - masz prawo otrzymać od nas w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego (np. format „.csv”) Twoje dane osobowe. Możesz również żądać, abyśmy przesłali te dane innemu podmiotowi;
 • Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – jeżeli uważasz, że dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, masz prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego.

9. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Twoje dane osobowe mogą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. Proces ten, o ile będzie miał miejsce, nie wywołuje dla Ciebie jednak żadnych skutków prawnych ani nie wpływa istotnie na Twoją sytuację.

Copyright © Mobiltek - All rights reserved