Klauzula informacyjna

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Mając na uwadze m.in. przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) -  dalej „RODO”, niniejszym potwierdzamy, że przetwarzamy Twoje dane osobowe przekazując Ci poniższe informacje.

1. Administrator danych osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych jest Administratorem Twoich danych osobowych jest Centrum Technologii Mobilnych MOBILTEK sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie ul. Józefińska 2, 30-529 Kraków, NIP: 675-12-79-514 („Mobiltek” lub „Administrator”).

2. Cel i podstawa przetwarzania

Twoje dane osobowe będą przetwarzane:

 • W celach kontaktów w związku z współpracą administratora z Panią/Panem/ jednostką organizacyjną, dla której Pani/Pan świadczy pracę/ usługi (np. wykonanie umowy łączącej administratora z taką jednostką, w treści której Pani/Pana osoba jest wskazana jako osoba do kontaktu) co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 • w celach archiwalnych, dowodowych dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 • w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 • w celach statystycznych (art. 89 ust. 1 – 4 RODO);
 • w celach archwizacyjnych oraz zapewnienia rozliczalności (na podstawie wiążących nas przepisów prawa).

 

3. Kategorie Twoich danych, które są przez nas przetwarzane

Dane, które nam podałeś/aś względnie, które podał nam podmiot, od którego je uzyskaliśmy. Te dane to: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu. Dane te pozyskaliśmy od: jednostki organizacyjnej, dla której Pani/Pan świadczy pracę/ usługi.

 4. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych

Podanie danych jest dobrowolne ale dane identyfikacyjne i kontaktowe (imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu) są niezbędne dla możliwości współpracy miedzy nami (reprezentowaną przez Ciebie jednostka organizacyjną  a nami).

5. Odbiorcy danych

Informujemy, że Twoje dane osobowe mogą być udostępniane następującym kategoriom podmiotów:

 • Podwykonawcy czyli podmioty, z których korzystamy przy ich przetwarzaniu np. księgowi, prawnicy, firmy świadczące usługi informatyczne, firmy kurierskie czy pocztowe;
 • Niezależni odbiorcy tj. partnerzy handlowi, których oferta uzupełnia naszą ofertę;
 • ZUS, Naczelnicy Urzędów Skarbowych, organy administacji publicznej, skarbowej itp.

6. Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych

Nie przekazujemy Twoich danych do państw trzecich ani do organizacji międzynarodowych.

7. Okres przechowywania danych

Twoje dane osobowe przechowujemy przez czas obowiązywania zawartej z Tobą umowy, a także po jej zakończeniu:

 • do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń;
 • do czasu wygaśnięcia obowiązków nałożonych na nas przez przepisy prawa, w tym rachunkowe czy podatkowe;
 • w celach statystycznych, archiwizacyjnych czy zapewnienia rozliczalności przez czas trwania obowiązków nałożonych na nas przez przepisy prawa, w tym udokumentowania spełnienia wymagań prawnych i umożliwienia kontroli ich spełniania przez organy publiczne.

8. Twoje prawa

Przysługują Ci wszystkie prawa gwarantowane przepisami RODO, w tym:

 • Prawo dostępu do Twoich danych oraz otrzymywania ich kopii,
 • Prawo do sprostowania (poprawiania) Twoich danych,
 • Prawo do żądania usunięcia Twoich danych,
 • Prawo do żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych – masz prawo żądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie Twoich danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Tobą działań, jeżeli Twoim zdaniem posiadamy nieprawidłowe dane albo przetwarzamy je bezpodstawnie;
 • Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych:
  • Sprzeciw z uwagi na szczególną sytuację (np. co do przetwazrania przez nas Twoich danych dla celów statystycznych) – w sprzeciwie należy wskazać szczególną sytuację, która Twoim zdaniem uzasadnia zaprzestanie przetwarzania przez nas danych objętych sprzeciwem. Przestaniemy przetwarzać dane w tym celach, chyba że wykażemy, że podstawy przetwarzania przez nas Twoich danych są nadrzędne wobec Twoich praw lub też że Twoje dane są nam niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
 • Prawo do przenoszenia Twoich danych - masz prawo otrzymać od nas w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego (np. format „.csv”) Twoje dane osobowe. Możesz również żądać, abyśmy przesłali te dane innemu podmiotowi;
 • Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – jeżeli uważasz, że dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, masz prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego.

9. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Twoje dane osobowe mogą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. Proces ten, o ile będzie miał miejsce, nie wywołuje dla Ciebie jednak żadnych skutków prawnych ani nie wpływa istotnie na Twoją sytuację.

Copyright © Mobiltek - All rights reserved